Obsługa prawna - Kraków

Sankcja kredytu darmowego

Jeśli posiadasz zawartą umowę kredytu konsumenckiego, a bank lub inny kredytodawca nie dopełnił wszystkich wymogów nałożonych przez ustawę, przysługuje Ci możliwość skorzystania z sankcji kredytu darmowego, co oznacza, iż możesz złożyć kredytodawcy stosowne pisemne oświadczenie, po którym będzie można zwrócić kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu.

Prześlij nam swoją umowę kredytu konsumenckiego do bezpłatnej analizy. 
Skan umowy proszę przesłać na adres e-mail naszej kancelarii: kancelaria@bieleckiadwokat.pl

Jakie konkretnie naruszenia przez kredytodawcę prawa uzasadniają możliwość skorzystania z sankcji kredytu darmowego?

Można tu zwrócić przykładowo uwagę na:

- zawarcie umowy innej formie niż forma pisemna lub inna szczególna formy,

- brak wprowadzenia w treści umowy kredytowych ważnych informacji (np. w tym danych konsumenta, kredytodawcy, rodzaju kredytu oraz czasu obowiązywania umowy lub całkowitej kwoty kredytu, terminy i sposobu wypłaty kredytu, określenia stopy oprocentowania kredytu oraz warunków jej zmiany z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej, rzeczywista roczna stopa oprocentowania oraz całkowita kwoty do zapłaty itd.) 

- brak wprowadzenia w umowie o kredyt konsumencki w ROR istotnych postanowień, np. w zakresie limitu kredytu czy całkowitej kwoty do zapłaty lub informacji o możliwości żądania w dowolnym momencie spłaty pełnej kwoty kredytu,

- brak wprowadzenia istotnych postanowień w umowie o kredyt konsumencki przewidujących odroczenie płatności lub zmianę sposobu spłaty, w przypadku gdy konsument jest w zwłoce w związku ze spłatą zadłużenia wynikającego z umowy o kredyt.

Jedną ze specjalizacji naszej kancelarii jest analiza umów o kredyt konsumencki pod kątem sankcji kredytu darmowego. Uzyskanie takiej sankcji pozwoli na uzyskanie znacznych oszczędności. Reprezentujemy naszych klientów od chwili wysłania do banku oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego aż do reprezentowania jego przed sądem w przypadku odmowy uznania sankcji przez bank. Zachęcamy do skorzystania z usług naszych doświadczonych prawników.

Co powinniśmy zrobić po stwierdzeniu, że zawarty przez nas kredyt narusza przepisy ustawy o kredycie konsumenckim? Konieczne jest w pierwszej kolejności złożenie oświadczenia kredytodawcy o skorzystaniu z uprawnienia sankcji kredytu darmowego.

Jak powinno wyglądać oświadczenie o sankcji kredytu darmowego?

Prezentujemy przykładowy wzór:

 

.............., data ......................

Oznaczenie kredytobiorcy oraz adres:

.................................

.................................

 

                                                                                                    Oznaczenie banku/instytucji kredytowej oraz adres

                                                                                                     ......................................

                                                                                                     .......................................

 

OŚWIADCZENIE

złożone na podstawie art. 45 ustawy z dnia 12.05.2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U.2023.1028, t.j. z dnia 30.05.2023 r.)

o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego

Niniejszym oświadczam, że na skutek naruszenia przez Państwa obowiązków wynikających z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U.2023.1028, t.j. z dnia 30 maja 2023 r.), tj. braku wskazania/nieprawidłowego określenia/nieprecyzyjnego wskazania w umowie .................... nr .................... z dnia ....................:

1) ....................................................................,

2) ....................................................................,

(...)

korzystam z uprawnienia w postaci sankcji kredytu darmowego i zwracam kredyt bez odsetek i innych kosztów w terminach i w sposób określony w umowie .......... nr ................. z dnia .................... .

 

...................................

podpis kredytobiorcy

 

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości w zakresie formy czy treści oświadczenia o sankcji kredytu darmowego lub chcesz upewnić się, czy dostrzeżone w umowie naruszenia kwalifikują do skorzystania z tego uprawnienia skontaktuj się z nami.