Alimenty - Kraków

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne

Kancelaria Adwokacka prowadzi kompleksową obsługę w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Świadczymy profesjonalną pomoc w zakresie wszystkich czynności prawnych, związanych z postępowaniem rozwodowym, przyznaniem, ograniczeniem lub pozbawieniem władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem oraz określeniem obowiązku alimentacyjnego. Z największą dbałością zajmujemy się również sprawami o separację.

Wnioski i pozwy

W ramach pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego przygotowujemy pisma procesowe, takie jak:

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
 • Wniosek cudzoziemca o udzielenie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika
 • Wniosek o udzielenie zgody na zawarcie małżeństwa przez małoletniego
 • Pozew o unieważnienie małżeństwa
 • Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny
 • Pozew o alimenty
 • Pozew o podwyższenie/obniżenie alimentów
 • Pozew o przyczyniania się do zaspakajanie potrzeb rodziny
 • Wniosek o nakazanie wypłacenia małżonkowi wynagrodzenia
 • Pozew małżonka o dopuszczenie do korzystania z mieszkania
 • Wniosek o podział majątku wspólnego
 • Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności, do której jest potrzebna zgoda drugiego małżonka
 • Wniosek o pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym
 • Wniosek o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców
 • Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • Pozew małżonka o ustalenie nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym 
 • Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • Pozew o rozwód
 • Pozew małżonka rozwiedzionego o dostarczanie środków utrzymania
 • Pozew o separację
 • Wniosek o zniesienie separacji
 • Pozew o ustalenie macierzyństwa
 • Pozew o zaprzeczenie macierzyństwa
 • Pozew o ustalenie ojcostwa
 • Pozew o zaprzeczenie ojcostwa
 • Pozew o ustalenie bezskuteczności uznania dziecka
 • Wniosek o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej
 • Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka
 • Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • Wniosek o ustanowienie opieki prawnej i opiekuna prawnego dla małoletniego
 • Wniosek o pozbawienie/zawieszenie/przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • Wniosek o zakazanie utrzymywania kontaktów z dzieckiem
 • Wniosek o przysposobienie
 • Pozew o rozwiązanie przysposobienia
 • Wniosek o ustanowienie opieki
 • Wniosek o ubezwłasnowolnienie/uchylenie ubezwłasnowolnienia