Obsługa prawna - Kraków

Artykuły

 

Przesłanki odmowy przez wojewodę zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca


W jaki sposób wojewoda może odmówić zgody na pobyt czasowy?

Przed staraniem się o kartę pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wiele osób pyta mnie, na jakiej podstawie organ administracyjny może odmówić cudzoziemcowi udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy. Przesłanki uzasadniające odmową są ściśle określone w art. 100 ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r.

Przesłanki są ściśle wskazane w ustawie

Otóż odmawia się udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, gdy cudzoziemiec:

1) nie spełnia wymogów udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na deklarowany cel pobytu lub okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, nie uzasadniają jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące,

2) wpisany jest do wykazu cudzoziemców, których pobyt jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niepożądany,

3) wpisany jest (dane) do Systemu Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu,

4) w ocenie organu nie może otrzymać zgody na pobyt, ponieważ wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,

5) w postępowaniu w sprawie udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy:

a) złożył wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub informacje,

b) zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo podrobił lub przerobił dokument w celu użycia go jako autentycznego lub takiego dokumentu używał jako autentycznego, lub

6) zalega z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub

7) nie zwrócił kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, które zostały pokryte z budżetu państwa, lub

8) podlegając obowiązkowi leczenia na w oparciu o przepisu dotyczące zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nie wyraża zgody na to leczenie, lub

9) złożył wniosek podczas nielegalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium nielegalnie.


pokaż wszystkie artykuły ››