Obsługa prawna - Kraków

Artykuły

 

Zabezpieczenie pozwu o ustalenie nieważności umowy frankowej przez wstrzymanie obowiązku płacenia rat


W sprawach kredytów frankowych bardzo istotnym zagadnieniem jest możliwość skierowanie wniosek o zabezpieczenie roszczenia jest formalnym żądaniem skierowanym do sądu, mającym na celu zapewnienie ochrony interesów kredytobiorcy. Sąd może podjąć decyzję o zabezpieczeniu roszczenia w sprawach dotyczących kredytów frankowych na podstawie wniosku złożonego przez stronę postępowania, który może być złożony wraz z pozwem lub w trakcie trwania procesu.

Na początku warto określić, ile kosztuje złożenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia?

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia jeśli jest złożony razem z pozwem nie podlega opłacie. Jeśli jednak wnioskodawca składa wniosek o zabezpieczenie przed złożeniem pozwu lub w późniejszym etapie postępowania opłata wynosi 100 złotych.

Co powinien zawierać wniosek o zabezpieczenie w sprawie kredytu frankowego?

Wniosek o zabezpieczenie w sprawie kredytu frankowego powinien obejmować przede wszystkim prośbę o zawieszenie obowiązku spłaty rat kapitałowo-odsetkowych na okres trwania postępowania. Ponadto, warto w tym wniosku zażądać zakazu ze strony banku składania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytowej.

Jakie elementy powinny być uwzględnione w wniosku o zabezpieczenie, aby został on rozpatrzony pozytywnie przez sąd?

Aby wniosek o zabezpieczenie został uwzględniony przez sąd, konieczne jest uprawdopodobnienie istnienia roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia.

Uprawdopodobnienie roszczenia oznacza, że należy wykazać, że istnieje realne prawdopodobieństwo zwycięstwa w sprawie frankowej. W tego typu sprawach jest to często zadanie ułatwione, gdyż statystycznie frankowicze odnoszą sukcesy w ponad 95 % przypadków. Wystarczy wykazać obecność klauzul abuzywnych w umowie kredytowej, co może być ułatwione dzięki tzw. mapie klauzul abuzywnych stworzonej przez Rzecznika Finansowego (zob.: https://rf.gov.pl/mapa-klauzul/).

Trudniejsze jest wykazanie interesu prawnego. Interes prawny istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub znacząco utrudni wykonanie orzeczenia lub osiągnięcie celu postępowania w danej sprawie. W odniesieniu do kredytów frankowych można użyć argumentacji, że umowa kredytowa stworzyła długoterminowy stosunek prawny, który nie został jeszcze w pełni zrealizowany. Stwierdzenie nieważności umowy wpłynie nie tylko na możliwość żądania zwrotu już spełnionych świadczeń, ale również na zaprzestanie płacenia kolejnych rat kredytu.

Te argumenty często skłaniają sądy do udzielenia zabezpieczenia.

W jakich przypadkach sądy wydają postanowienia o zawieszeniu obowiązku spłaty rat kredytu frankowego w stosunku do banków?

Sądy stosunkowo często wydają postanowienia o udzielenie zabezpieczenia w sprawach kredytów frankowych. Dotyczy to zarówno przypadków, w których kredytobiorca spłacił już część kapitału, jak i tych, w których kapitał nie został jeszcze spłacony. Jest to jednak łatwiejsze w przypadku, gdy kredytobiorca spłacił nominalną wartość kapitału. Szczególnie sądy warszawskie przyznają rację frankowiczom w tym aspekcie. Sądy jeszcze chętniej udzielają zabezpieczeń w przypadku banków o trudnej sytuacji finansowej, takich jak Getin Noble Bank S.A., który w ostatnim czasie ogłosił upadłość.


pokaż wszystkie artykuły ››