Obsługa prawna - Kraków

Artykuły

 

Czy niewinny małżonek zawsze ma prawo żądać oddalenia powództwa o rozwód?


Często porusza się zagadnienie, jak niewinny małżonek może bronić się skutecznie przed orzeczeniem rozwodu. Z pomocą przychodzi negatywna przesłanką szczególna określona art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z brzmieniem powyższego przepisu rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Jakie więc okoliczności mogą uprawniać niewinnego małżonka do podniesienie w sposób skuteczny powyższego zarzutu? Sprawę uwypuklił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 listopada 2002 r. wydanym w sprawie do sygn. akt III CKN 665/00.

Czy dalsze odczuwanie przez niewinnego małżonka poczucia krzywdy jest przesłanką do oddalenia powództwa o rozwód? Według Sądu Najwyższego z pewnością tak, i to bez względu na długość okresu trwania rozkładu pożycia małżeńskiego stron. Jak się jednak podkreśla, poczucie to musi ono jednak istnieć i wyrażać się w takiej postawie małżonka niewinnego, że widoczne są dalej niekorzystne emocje związane z faktem porzucenia. Należy zwrócić uwagę, że po kilku latach od ustania pożycia, a nawet od samego wniesienia pozwu o rozwód, emocje te mogą być już znacznie osłabione.

Czy przyczyną odmowy może być pogorszenie się sfery materialnej? Jak wskazuję Sąd Najwyższy, to również nie może być przyczyną uznania rozwodu za niedopuszczalny, gdyby się okazało, że rozwód nie pociąga za sobą utraty dotychczasowych uprawnień, ani nie wpływa na możność zaspokojenia potrzeb życiowych (materialnych) małżonka niewinnego. 

A jaki wpływ na ma upływ czasu w przypadku skierowania pozwu przez małżonka wyłącznie winnego ponownie pozwu o rozwód? Jak się okazuje tylko do oceny, czas wpłynął znacznie na osłabienie odczuwania krzywdy przez niewinnego małżonka.

Uznać więc należy, że postawa małżonka, który odmawia orzeczenia rozwodu z uwagi na swoją niewinność może być dobrą podstawą do oddalenia powództwa, nawet jeśli pozew został wniesiony po wielu latach.


pokaż wszystkie artykuły ››