Obsługa prawna - Kraków

Artykuły

 

Karta pobytu - co to jest i jak ją uzyskać?


Karta pobytu

Czym jest karta pobytu?

Karta pobytu to dla cudzoziemca bardzo ważny dokument, potwierdza jego tożsamość, upoważnia do legalnego przebywania na terytorium Polski oraz przekraczania granicy bez konieczności uzyskiwania wizy.

W jakim celu wydaje się kartę pobytu?

Dokument ten wydawany jest na podstawie:

 • zezwolenia na pobyt czasowy;
 • zezwolenia na pobyt stały;
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 • ochrony międzynarodowej.

Jak uzyskać pierwszą kartę pobytu?

Kartę pobytu wydaje wojewoda, który wydał zezwolenie na pobyt obcokrajowcy w Polsce. Aby otrzymać kartę konieczne jest dostarczenie zaświadczenia o zameldowaniu oraz złożenie odcisków palców. Termin na jaki zostaje wydana karta zależny jest od podstawy wydania dokumentu:

 • zezwolenie na pobyt czasowy - jest ważna przez okres, na który udzielono zezwolenia; *
 • zezwolenie na pobyt stały - jest ważna przez okres 10 lat;
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE - jest ważna przez okres 5 lat;
 • zgoda na pobyt ze względów humanitarnych - karta jest ważna 2 lata.

Czy możliwa jest zmiana karty pobytu?

Bardzo ważne jest, aby pamiętać o wymianie karty pobytu w określonych przypadkach:

 1. zmiany danych umieszczonych w dotychczasowej karcie pobytu;
 2. zmiany wizerunku twarzy posiadacza karty w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza karty;
 3. utraty lub uszkodzenia dokumentu (zgłoszenie należy złożyć właściwemu wojewodzie w terminie 3 dni od daty zdarzenia);
 4. przejęcia przez RP odpowiedzialności za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu;
 5. przejęcia przez inne państwo członkowskie UE odpowiedzialności za ochronę międzynarodową posiadacza karty;

Wniosek o wymianę dokumentu należy złożyć osobiście w terminie 14 dni od wystąpienia powyższych przypadków. Po odbiór dokumentu również należy stawić się osobiście, jedynie w przypadku małoletniego poniżej 13 roku życia odbioru dokonuje jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.

Gdzie na obszarze województwa małopolskiego składać wnioski o kartę pobytu?

Na terenie województwa małopolskiego wnioski o wydanie lub wymianę karty pobytu składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 6.


pokaż wszystkie artykuły ››