Alimenty - Kraków

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne

Kancelaria Adwokacka prowadzi kompleksową obsługę w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Świadczymy profesjonalną pomoc w zakresie wszystkich czynności prawnych, związanych z postępowaniem rozwodowym, przyznaniem, ograniczeniem lub pozbawieniem władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem oraz określeniem obowiązku alimentacyjnego. Z największą dbałością zajmujemy się również sprawami o separację.

Wnioski i pozwy

W ramach pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego przygotowujemy pisma procesowe, takie jak:

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
  • Wniosek cudzoziemca o udzielenie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika
  • Wniosek o udzielenie zgody na zawarcie małżeństwa przez małoletniego
  • Pozew o unieważnienie małżeństwa
  • Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny
  • Pozew o alimenty
  • Pozew o podwyższenie/obniżenie alimentów
  • Pozew o przyczyniania się do zaspakajanie potrzeb rodziny
  • Wniosek o nakazanie wypłacenia małżonkowi wynagrodzenia
  • Pozew małżonka o dopuszczenie do korzystania z mieszkania
  • Wniosek o podział majątku wspólnego
  • Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności, do której jest potrzebna zgoda drugiego małżonka
  • Wniosek o pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym
  • Wniosek o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców
  • Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej
  • Pozew małżonka o ustalenie nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym 
  • Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej
  • Pozew o rozwód
  • Pozew małżonka rozwiedzionego o dostarczanie środków utrzymania
  • Pozew o separację
  • Wniosek o zniesienie separacji
  • Pozew o ustalenie macierzyństwa
  • Pozew o zaprzeczenie macierzyństwa
  • Pozew o ustalenie ojcostwa
  • Pozew o zaprzeczenie ojcostwa
  • Pozew o ustalenie bezskuteczności uznania dziecka
  • Wniosek o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej
  • Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka
  • Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej
  • Wniosek o ustanowienie opieki prawnej i opiekuna prawnego dla małoletniego
  • Wniosek o pozbawienie/zawieszenie/przywrócenie władzy rodzicielskiej
  • Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej
  • Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem
  • Wniosek o zakazanie utrzymywania kontaktów z dzieckiem
  • Wniosek o przysposobienie
  • Pozew o rozwiązanie przysposobienia
  • Wniosek o ustanowienie opieki
  • Wniosek o ubezwłasnowolnienie/uchylenie ubezwłasnowolnienia