Reprezentowanie podejrzanego – Kraków

Prawo karne

Prawo karne

Reprezentujemy klientów na wszystkich etapach postępowania karnego, karnoskarbowego oraz postępowania w sprawach o wykroczenia:

  • jako obrońca obwinionego,
  • jako pełnomocnik pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego oraz osoby nie będącej stroną,
  • jako obrońca osoby zatrzymanej lub tymczasowo aresztowanej,
  • jako obrońca skazanego w postępowaniu wykonawczym.